Výkonové ultrazvukové technológie .

img_5767

Pojem ultrazvukové technológie v sebe zahrňuje veľmi široké spektrum technológií využívaných
priemyselnej a laboratórnej praxi. Väčšina s týchto technológií prekvapí svojimi unikátnymi účinkami a možnosťami.
S niektorými sa môžeme stretnúť častejšie ( ultrazvukové čistenie , ultrazvukové zváranie ....), ale
s niektorými sa stretávame, len  zriedka hoci ich uplatnenie je veľmi zaujímavé.
Ultrazvukové technológie sú postavené na výkonových zdrojoch ultrazvukových kmitov a celú túto
oblasť nazývame aktívny ultrazvuk. Uplatňujú sa tu nelineárne efekty a ultrazvuková energia môže
pri týchto intenzitách vyvolávať značné, až prekvapivé fyzikálne ,chemické a iné zmeny v prostredí na ktoré pôsobí. Na opačnej strane stojí pasívny ultrazvuk ,ktorý nevyvoláva žiadnu zo spomínaných
zmien prostredia, v ktorom sa šíri. Sú to väčšinou aplikácie,ktoré patria do oblasti meracej, diagnostickej a signalizačnej techniky.

Náplňou činnosti firmy BELSON je inžiniersko –projekčná činnosť , vývoj a výroba ultrazvukových zariadení a technológií pre nasledovné výkonové ultrazvukové aplikácie :

     

       Ultrazvukové zváranie                   Ultrazvukové čistenie

 

 
 

     Ultrazvukové rezanie                           Sonochémia


» Špecialne ultrazvukové technológie (ultrazvuková atomizácia ( rozprašovanie ), ultrazvukové zatláčanie( inserting .)

Okrem týchto technológií ponúkame svojim zákazníkom aj  nasledovné  doplnkové služby :

» Návrh a výrobu ultrazvukových sonotród a prípravkov

» Poradenstvo , KNOW-HOW , Expertné služby

» Zapožičiavanie zariadení a technológií .